JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO PIERWSZYCH TRENINGÓW?

Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć, nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać.

Motywacja w perspektywie czasu może ulegać zmianie. Jej poziom w początkowym okresie utrzymuje się z na wysokim poziomie, lecz może zostać obniżona wraz z wydłużeniem drogi i czasu przeznaczonego na zrealizowanie celu, dlatego nie warto do końca polegać tylko na niej. Jest to powszechne zjawisko uwarunkowane różnymi czynnikami, które są zależne od sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Jednakże dokładne scharakteryzowanie własnych potrzeb i zamiarów pozwala na wykreowanie nawyków, których realizacja jest kluczem w osiągnięciu sukcesu.

Czynność, która jest regularnie praktykowana z biegiem czasu, staje się nawykiem. Nawyk jest pewnego rodzaju zautomatyzowanym przyzwyczajeniem, zachowaniem, a jego siłą napędową są nasze potrzeby i pragnienia, które służą wywołaniu zmian w naszym samopoczuciu lub wyglądzie.

KONCEPCJA POTRZEBY

Zachowania człowieka determinowane są przez czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne mają charakter obiektywny i związane są z zaspokojeniem potrzeb wynikających z refleksji nad własną egzystencją.

Czynniki zewnętrzne powstają w wyniku kulturowej ewolucji i oddziaływań społecznych.

Czym jest potrzeba ?

Potrzeba to konstrukt odpowiadający pewnej sile w mózgu, który organizuje percepcję.

To występująca rozbieżność między oczekiwaniami jednostki, a otoczeniem.

To biologiczny lub psychiczny stan, charakteryzujący się wewnętrznym napięciem związanym z brakiem czegoś ważnego i koniecznego dla prawidłowego funkcjonowania.

Podział potrzeb według piramidy Maslowa:

 • Potrzeba bezpieczeństwa
 • Potrzeba miłości i przynależności
 • Poczucie własnej wartości
 • Samorealizacja
 • Potrzeby wyższego rzędu

CELE I STYL ŻYCIA

Styl życia wyznaczają wczesne doświadczenia i cele człowieka. Badacze poszukujący źródła motywacji zakładali, iż to przeszłość determinuje dane zachowania jednostki. Jednakże zupełnie odwrotna koncepcja fikcyjnego finalizmu dotyczy poszukiwania odpowiedzi, ku czemu dąży człowiek, jaki jest jego cel w przyszłości. Motywację opisuje fikcyjna wyobraźnia, gdyż kreujemy wizję przyszłości, usiłując przeobrazić to w prawdę. W sytuacji, gdy dana rzecz jest niemożliwa do zrealizowania w naszym umyśle mimo wszystko funkcjonuje, jako nadrzędna wartość i zasada, która organizuje nasze zachowania i stanowi ostateczne uzasadnienie działań. Dokonując reinterpretacji przeszłości wyciągamy wnioski, które pozwalają w perspektywie czasu unikać błędów oraz porażek. Doświadczenia z dzieciństwa, które de facto kształtują naszą osobowość, są bardzo często punktem odniesienia w aktualnym zachowaniu i mogą nabierać nowego sensu.

Wyrazem naszych pragnień, ambicji, aspiracji i nadziei, jest indywidualna reinterpretacja własnej przeszłości, która nakreśla przyszłość. 

MOTYWACJA

,,Motywacja to wszelkie mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania” (Łukaszewski, 2000). 

Amerykańskich psycholog Gordon Allport, stworzył jedną z koncepcji, określającą motywację:

 1. Motywy muszą działać aktualnie, nie można lokalizować ich w przeszłości,
 2. Należy planować oraz mieć intencje, gdyż to one są warunkiem zachowań,
 3. Motywacja ma charakter świadomy,
 4. Aktywność człowieka jest intencjonalna a nie popędowa,
 5. U podłoża aktywności leżą świadome zamiary ukierunkowane na cel,
 6. Rozwój osobowości polega na tworzeniu się i umacnianiu świadomego Ja,
 7. Osobowość to preferencje i wartości.

JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO TRENOWANIA ?

Aby podjąć regularną aktywność fizyczną należy postawić cel oraz określić realny czas na jego zrealizowanie. Działania powinny być wynikiem naszych wewnętrznych pragnień, zgodne z naszym Ja i należy szczerze chcieć dokonać zmiany. Czynniki zewnętrzne, które determinują nas do zrzucenia zbędnych kilogramów podyktowane oczekiwaniami otoczenia w perspektywie czasu, mogą przyczynić się do pogorszenia samopoczucia, dlatego należy wsłuchać się w swój organizm. Trening powinien przede wszystkim sprawiać nam przyjemność oraz satysfakcję i tym należy się kierować w jego wyborze. Z czasem przerodzi się w nawyk, który będzie systematycznie przybliżał do celu.

Scroll to Top